Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Quý cổ đông xem tại đây:

Toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527