Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Ngày 14/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã phê duyệt Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2020 của Công ty.

Quý Cổ đông xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527