Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

Ngày 06/09/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiên mặt và ngày chốt danh sách cổ dông để nhận cổ tức năm 2021 của Công ty, như sau:

  • Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 03/10/2022
  • Ngày chi trả cổ tức: 17/10/2022
  • Tỷ lệ chi trả: 12%/ cổ phần

Quý cổ đông xem chi tiết Nghị quyết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686