Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

Ngày 16/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã phê duyệt Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT vệ việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

Quý cổ đông có thể xem Nghị quyết tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527