Bản lĩnh của một Đảng vì dân

Báo Khánh Hòa thứ Ba ngày 31/01/2012 có đăng bài “Bản lĩnh của một Đảng vì dân” rất ý nghĩa và sâu sắc về Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban biên tập Website Khatoco xin đăng lại bài viết này để Đảng viên và CBCNV Tổng Công ty Khánh Việt cùng đọc
82 năm tôi luyện trong thử thách đấu tranh cách mạng, giành và giữ chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của mình bằng thực tiễn sinh động.
82 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Mỗi thắng lợi ấy, không chỉ ghi dấu ấn của tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và sức mạnh toàn dân tộc mà còn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của Đảng trong mọi hoàn cảnh.
Ai cũng biết những sự kiện lịch sử, những thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong suốt 82 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công lập nên nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân. Cả dân tộc vùng lên đánh thắng thực dân Pháp, làm nên một Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt, công cuộc đổi mới gần 26 năm qua đã đem lại sự đổi thay trên tất cả các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng.
Làm nên những sự kiện và thành tựu ấy là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng chính là bản lĩnh của Đảng được thử thách trong các thời kỳ cách mạng, mà có những khi như “ngàn cân treo sợi tóc”.
Theo các nhà nghiên cứu, trong lịch sử xây dựng và phát triển 82 năm qua, Đảng ta đã hai lần dùng chữ “hiểm nghèo” để nói đến tình thế khẩn thiết, đến sứ mệnh trọng đại của mình. Lần thứ nhất vào những năm 1945 – 1946 (thời điểm trước và sau khi giành chính quyền cách mạng). Lần thứ hai sau đó đúng 40 năm (năm 1986) khi cả nước thống nhất, xây dựng Chủ nghĩa xã hội được 10 năm. Vượt qua những “tình thế hiểm nghèo” ấy là minh chứng sinh động về bản lĩnh chính trị kiên cường và trí tuệ sáng tạo của Đảng ta.
Vượt qua “hiểm nghèo” để tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta nhận được sự đồng thuận, đồng lòng của toàn dân, nhưng cũng gặp phải nhiều thử thách. Công cuộc đổi mới là tự tìm tòi, không rập khuôn, vừa làm vừa học vừa rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ đầu đổi mới, mỗi quyết định của Đảng đưa ra không được phép mắc sai lầm vì kết quả của các quyết định đó liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của chế độ, vận mệnh của dân tộc và của Đảng.
Những thành tựu trong công cuộc đổi mới đã khẳng định ý chí cách mạng kiên cường và bản lĩnh cách mạng của Đảng. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, khi cuộc khủng hoảng tài chính khu vực lan rộng, suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra trong 2 năm qua, Việt Nam là một trong số ít quốc gia nhanh chóng vượt qua và vẫn đạt mức tăng trưởng khá, xã hội ổn định. Đó chính là sự đồng thuận, đồng lòng của toàn dân và sự lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh chính trị của Đảng.
Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của những thành công đó, là sự thuận chiều của “ý Đảng, lòng dân”. Hơn 82 năm tôi luyện trong thử thách đấu tranh cách mạng, giành và giữ chính quyền, đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của mình bằng thực tiễn sinh động. Thực tiễn ấy được toàn dân ghi nhận, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bản lĩnh vững vàng ấy sẽ tiếp tục cùng toàn dân tộc vượt qua những khó khăn, thách thức, để “xây dựng một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527