Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết phụ lục hợp đồng với các bên liên quan

Ngày 05/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT, thông qua ký kết phụ lục hợp đồng với Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc điều chỉnh Hợp đồng số 01/2022/HĐ-TCTKV ký ngày 01/07/2022

Quý cổ đông có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527