Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

Kính gửi quý cổ đông Hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

  1. Thôg báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
  2. Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình HĐKD năm 2022 – Kế hoạch kinh doanh năm 2023
  3. Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2023 và phương hướng nhiệm kỳ tới
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
  5. Thông qua các Tờ trình của HĐQT – BKS
  6. Lý lịch thành viên HĐQT nhệm kỳ 2023 – 2028
  7. Lý lịch Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
  8. Phiếu biểu quyết tại đại hội
  9. Dự thảo nghị quyết đại hội

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 527