Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 20/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Mời Quý cổ đông xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02383 514 686